VAIKŲ PRIĖMIMO Į DARŽELIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

TVARKA

 • Vaikų priėmimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. B-TS-1151 "Dėl Vaikų priėmimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo".

 • Aprašo paskirtis – užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojams, tinkamai paskirstyti ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų srautus, organizuoti lankančiųjų ir pageidaujančių lankyti vaikų apskaitą, kurti duomenų bazę apie švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą bei visuomenės informavimą apie laisvas vietas grupėse ir jų poreikį.

VAIKŲ PRIĖMIMAS

 • Į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai jų tėvų (globėjų) prašymu.
 • Kitos savivaldybės teritorijoje gyvenantis vaikas į ugdymo grupę priimamas tuo atveju, jei yra laisvų vietų.
 • Pradėti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą priimami vaikai, kuriems kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų prašymu ir jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5 metai. Atsakingų už vaiko teisių apsaugą institucijų sprendimu atskiram vaikui jis gali būti privalomas.
 • Tėvų prašymus dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priima direktorius.
 • Į darželio ikimokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai iš priskirtos aptarnavimo teritorijos (1 priedas) ir pagal prašymo eilės registravimo datą.
 • Priimant vaikus pirmenybė teikiama: specialiųjų poreikių vaikams, pateikiant Švietimo pagalbos tarnybos ar gydytojo pažymą apie vaiko sveikatos sutrikimus; vaikams, kuriems, Savivaldybės vaiko gerovės komisijai rekomendavus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas; vaikams, kurių vienas iš tėvų yra nedarbingas (netekęs 100–60 procentų darbingumo); Įstaigos darbuotojų vaikams; vaikams iš šeimų, kurių abu tėvai dirba ir priskiriamų socialiai remtinų šeimų grupei; vaikams iš nepilnų šeimų; vaikams iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų; vaikams, kurių tėvas atlieka tikrąją karinę tarnybą; vaikams, kurių broliai ar seserys jau lanko tą įstaigą; vaikams, kurių vienas iš tėvų yra mokinys, studentas ir mokosi mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose; vaikams iš šeimų, kurių tėvai nedirba ir priskiriamų socialiai remtinų šeimų grupei.
 •  Prašymą dėl vaiko priėmimo (2 priedas) į ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupę asmenys teikia Įstaigos direktoriui iki einamųjų metų birželio 30 d. Jei yra laisvų vietų, grupės gali būti papildomos visus metus.

Prie prašymo dėl vaiko priėmimo pridedama:

 • vaiko gimimo liudijimas,
 • dokumentai, įrodantys teisę pasinaudoti priėmimo prioritetais.

Vaikai į darželio ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupes priimami:

 • laikantis eilės pagal prašymo registravimo datą;
 • atsižvelgiant į teisę pasinaudoti teikiamais prioritetais – du vaikai iš sąrašo pagal prašymo registravimo datą ir vienas vaikas iš sąrašo pagal teisę pasinaudoti teikiamais prioritetais.
 • Informaciją apie vaikų priėmimą į ikimokyklinio ugdymo grupę tėvams (globėjams) raštu arba žodžiu pateikia Įstaigos direktorius.
 • Tėvai (globėjai, rūpintojai) gavę iš darželio informaciją, kad jų vaikas bus, į  Įstaigą turi kreiptis per 14 darbo dienų. Nesikreipus vaikas iš pageidaujančių lankyti ikimokyklinę įstaigą sąrašo yra išbraukiamas, vieta neišsaugoma.
 • Grupes komplektuoja bei grupių sąrašus tvirtina Įstaigos direktorius iki rugpjūčio 25 dienos.
 • Tėvai (globėjai, rūpintojai), prieš priimant vaiką į Įstaigą, direktoriui pateikia nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą, vaiko gimimo liudijimo kopiją, dokumentus, kuriais vadovaujantis turėtų būti teikiama pirmenybė priimant vaiką į įstaigą.
 • Jei vaikas vieną mėnesį dėl nepateisinamų priežasčių nelanko darželio ir neinformuoja direktoriaus, jis yra išbraukiamas, jo vieta neišsaugoma.
 • Prašymą dėl vaiko išbraukimo iš ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupės sąrašo, tėvai (globėjai) Įstaigai pateikia ne vėliau kaip paskutinę lankytiną dieną.
 • Vaikas į ikimokyklinę ir priešmokyklinę grupę priimamas sudarant dvišalę (tarp vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir įstaigos vadovo) ugdymo sutartį konkrečios ugdymo programos laikotarpiui.
 • Sutartis sudaroma su direktoriumi dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai ir registruojama Mokymo sutarčių registracijos žurnale.

Lopšelio-darželio darbo trukmė 10 val. 30 min., darbo pradžia – 7.00 val., pabaiga 17.30 val. Atsižvelgiant į tėvų pageidavimus po 17.30 val. organizuojama 1 valandos pailginto buvimo grupė. Darbo laikas nustatomas mokslo metams.

Atnaujinta 2018-08-27.