Lopšelis-darželis „Eglutė“ vykdo  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, veikla organizuojama sveikatingumo ir etninės kultūros kryptimis.

Ikimokyklinio ugdymo grupėse veikla  organizuojamas vadovaujantis įstaigos parengta ikimokyklinio  ugdymo programa.

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo 2 iki 6 metų. Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros – taip pat ir etninės – socialinius, pažintinius poreikius. Ugdymo procesas orientuotas į vaiką, jo poreikius. Vaikai įtraukiami į kūrybinę, sportinę, kultūrinę bei pažintinę veiklą. Dinamiška, informatyvi ir saugi ugdymo aplinka padeda užtikrinti visapusišką vaiko vystymąsi.

Ikimokyklinis ugdymas yra skirstomas į ankstyvąjį amžių nuo 2 m. iki 3 m. ir ikimokyklinį amžių nuo 3 m. iki 6 m.

Ikimokyklinį vaikų ugdymą įgyvendina ikimokyklinio ugdymo auklėtojos.

Pagrindinis vaikų ugdymo metodas yra žaidimas.

Ugdymo turinys įgyvendinamas visu vaiko buvimo grupėje metu: bendraujant, žaidžiant, dalyvaujant pedagogų organizuotoje ugdomojoje veikloje, jam valgant, ruošiantis ilsėtis, einant į lauką.

Ugdymo turinys ikimokykliniame amžiuje modeliuojamas pagal kompetencijas: sveikatos stiprinimo kompetencija, socialinė kompetencija, komunikavimo kompetencija, pažinimo kompetencija ir meninė kompetencija.

Priešmokyklinio ugdymo veikla organizuojama vadovaujantis  „Bendrąja priešmokyklinio ugdymo programa“.

 

Priešmokyklinio ugdymo organizavimas.

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Jei tėvai pageidauja ir yra pedagoginės-psichologinės tarnybos rekomendacijos, priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas ir 5 metų vaikui.

Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai.

Ugdymo metai prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi gegužės 30 d.

Priešmokyklinę grupę vaikas negali lankyti dvejus metus.

Priešmokyklinės grupės vaikų ugdomoji veikla yra vientisas procesas, jis neskaidomas į atskirus dalykus ir vyksta integruotai. Priešmokyklinės ugdymo grupės dirba pagal priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelį – grupės veiklos trukmė per dieną ilgesnė nei 4 val.

Programą įgyvendina priešmokyklinio ugdymo pedagogai.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas kasmet rengia ilgalaikį ugdomosios veiklos mokslo metų planą, atsižvelgdamas į sukomplektuotos grupės vaikų savitumą, individualius poreikius ir gebėjimus.

 

Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas.

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas grindžiamas individualumo, humaniškumo ir bendradarbiavimo principais.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų vertinimas atliekamas vadovaujantis Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka.

Vaikų pažangą ir pasiekimus vertina pedagogai, tai fiksuodami vaiko pasiekimų apraše.

Ugdytinių pasiekimai fiksuojami mokslo metų pradžioje (rugsėjo mėn.) ir mokslo metų pabaigoje (gegužės mėn.).

Įgyvendinus programą, priešmokyklinio ugdymo pedagogai atlieka galutinį vaikų pasiekimų įvertinimą.

 

                                      _____________________________

Atnaujinta 2019-08-30