Lopšelis-darželis įsteigtas 1974 m. spalio 1 d., veiklos pradžia 1975 m. vasario 25 d. 1976 metais vaikų lopšeliui-darželiui suteiktas vardas „Eglutė“.

Įstaiga dirba etnokultūros ir sveikatingumo kryptimis. 1996 metais muzikai gabūs vaikai suburti į etnografinį ansamblį „Spygliukas“. 1999 m. vasario 1 d. įrengtas baseinas.

Pagrindinė įstaigos veikla ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Sukomplektuota 10 grupių, iš jų 2 ankstyvojo amžiaus, 6 ikimokyklinio amžiaus ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. Grupių darbo režimas 10,5 val.

VIZIJA

Patraukli, funkcionali, moderni, atvira naujoms idėjoms ikimokyklinio ugdymo įstaiga

MISIJA

Užtikrinti kokybišką ikimokyklinės ir priešmokyklinės ugdymo programos įgyvendinimą patrauklioje edukacinėje-kūrybinėje aplinkoje, saugoti vaiko sveikatą ir saugumą, formuoti šeimos ir vaiko vertybines nuostatas, skatinti bendruomeniškumą, puoselėti tautos kultūrą

VERTYBĖS

Atvirumas iniciatyvai, dialogui, bendradarbiavimui.

Atsakomybė už savo veiksmus, moralę, rūpinimusi bendruomene.

Saviraiškus dalyvavimas ir džiaugsmas ugdymosi veiklose.

Pozityvus profesionalumas ir asmeninis meistriškumas.

TIKSLAI:

1. Užtikrinti kokybišką ir inovatyvų ugdymą.

2. Kurti sveiką, emocinį ir socialinį saugumą garantuojančią aplinką, skatinančią bendruomenės pozityvų bendradarbiavimą.

3. Siekti bendruomenės narių tarpusavio supratimo, empatijos bei plėsti įstaigos bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.

 

UŽDAVINIAI:

1.1. Stiprinti besimokančios bendruomenės idėją.

1.2. Ugdymo procese taikyti šiuolaikiškus, į vaiką orientuotus ugdymo metodus ir būdus.

2.1. Organizuoti įvairias veiklas, stiprinančias bendruomenės narių psichinę ir fizinę sveikatą.

2.2. Atnaujinti lopšelio-darželio aplinką.

3.1. Tobulinti personalo komandinį darbą, didinant asmeninę atsakomybę, iniciatyvumą.

3.2. Skatinti aktyvesnį šeimos įsitraukimą į vaikų ugdymo(si) procesą įstaigoje.

3.3. Stiprinti ryšius su socialiniais partneriais.

 

Atnaujinta 2021-09-09.