LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus, mokytojus, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos uždaviniams spręsti.

Pirmininkė – Reda Tumelienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,

Pirmininko pavaduotoja – Jolita Račkauskienė, vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja,

Sekretorė – Karolina Štrimienė, sandėlininkė, pagalbinė virtuvės darbininkė.

Nariai:  Daiva Kulvinskienė, vyresnioji auklėtoja,

Vilija Brazaitienė, mokytojos padėjėja,

Ona Šimanskienė, mokytojos padėjėja,

Aiva Puskunigienė, tėvų atstovė,

Vytautas Merkevičius, tėvų atstovas,

Remigijus Petrucionis, tėvų atstovas.

 

MOKYTOJŲ  TARYBA – nuolat veikianti savivaldos institucija.

Pirmininkė – Ramutė Čelkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė – Vida Kudirkienė, vyresnioji mokytoja.

Nariai:

Kristina Dubickienė, mokytoja,

Alma Liaudinskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė,

Daiva Kulvinskienė, vyresnioji mokytoja,

Nijolė Ausevičienė, vyresnioji mokytoja,

Andželika Jankauskienė, mokytoja, metodininkė,

Brigita Liorencienė, mokytoja.

 

MOKYTOJŲ TARYBA:

  1. Aptaria praktinius lopšelio-darželio ugdymo organizavimo klausimus.
  2. Analizuoja ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus.
  3. Analizuoja lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą.
  4. Aprobuoja ugdymo turinio dalį, atitinkančią veiklos kryptį, švietimo nuostatas.
  5. Skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą.
  6. Kartu su logopedu, sveikatos ir maitinimo organizavimo specialistu sprendžia vaikų   sveikatos, saugios veiklos poilsio ir mitybos klausimus.

 

VAIKO  GEROVĖS  KOMISIJA – vertina mokyklos aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, numato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo ir kt. formas.

Pirmininkė – Renata Sakalauskienė, direktorė.

Pirmininko pavaduotoja – Dovilė Sušinskienė, vyresnioji socialinė pedagogė.

Sekretorė – Daiva Kulvinskienė, vyresnioji mokytoja.

Nariai:

Ramutė Čelkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Jolita Lekavičienė, logopedė metodininkė,

Vilija Liorencienė, vyresnioji mokytoja.  

            Justė Matijošaitienė, tėvų atstovė,

            Reda Tamošaitienė, visuomenės sveikatos biuro specialistė.

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, mokytojų atestacijos programą, komisijų posėdžių datas, nutarimus, rengia mokytojų atestacijos programą, svarsto klausimus dėl mokytojų atestacijos ir priima spendimus.

Pirmininkė – Ramutė Čelkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė – Vida Kudirkienė, vyresnioji mokytoja, mokytojų tarybos atstovė.

Nariai:

           Jolita Lekavičienė, metodinės grupės tarybos atstovė;

     Daiva Kulvinskienė, darželio tarybos atstovė;

     Elena Šventoraitienė, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

 

DARBO TARYBA –  tarpininkas tarp darbdavio ir darbuotojų. Ji informuoja, konsultuoja su darbuotojų darbo, socialinių, ekonominių teisių įgyvendinimu ir gynimu susijusiais klausimais.

Pirmininkė – Jolita Račkauskienė, vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja,

Sekretorė – Vida Kudirkienė, vyresnioji mokytoja,

Narė – Janina Landžiūtė, mokytoja.

 

Atnaujinta  2023-02-20.