Vaikų maitinimas

Pirma savaitė

Antra savaitė

Trečia savaitė

MOKESTIS UŽ MAITINIMĄ

Vaiko dienos maitinimo kaina (nustatyta Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. B-TS-1184 „Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašą„):

Lopšelio grupėse:

pusryčių – 0,70 Eur;

pietų – 1,70 Eur;

vakarienės – 0,70 Eur.

Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse:

pusryčių – 0,75 Eur;

pietų – 1,80 Eur;

vakarienės – 0,75 Eur.

Už kiekvieną mėnesį nustatomas 10 EUR mokestis įstaigos reikmėms.

Mokestis įstaigos reikmėms nemokamas:

 • vasaros laikotarpiu (birželio–rugpjūčio mėnesiais) kai, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus Mokyklai prašymą, visą kalendorinį mėnesį vaikas nelanko įstaigos (jei vaikas laikinai vasarą lanko kitą Mokyklą, moka šį mokestį kitoje Mokykloje. Jei vaikas vasarą mėnesio dalį lanko vieną Mokyklą, o kitą mėnesio dalį – kitą Mokyklą, šis mokestis mokamas dalimis abiem Mokykloms, apskaičiuojant pagal lankytų dienų skaičių);
 • paskelbto karantino ir (ar) ekstremaliosios situacijos Lietuvos Respublikoje ar Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo nustatyta tvarka kontaktiniam ugdymui taikomi apribojimai;
 • mokestį už ugdymo aplinkos išlaikymą moka visi tėvai (globėjai), išskyrus tėvus (globėjus), kurių vaikui Vilkaviškio savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.

Mokestis už vaiko  maitinimą tėvų (globėjų) prašymu lopšelyje-darželyje mažinamas 50 procentų, jeigu:

 •  vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (globėjų): vienas iš tėvų miręs, nenurodytas gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, vienam iš tėvų neterminuotai apribota valdžia), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
 •  šeima augina tris ir daugiau mažamečių ir / ar besimokančių bendrojo ugdymo mokykloje kasdieniu mokymosi būdu, profesinės ar aukštosios mokyklos nuolatinių studijų forma vaikų (iki 24 metų), pateikus šeimos sudėtį ar vaiko gimimo liudijimo kopiją ir mokymąsi patvirtinančius dokumentus;
 •  vienas iš tėvų atlieka nuolatinę privalomąją pradinę  karo tarnybą, pateikus tai patvirtinančią pažymą;
 •  vaikas (vaikai) auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi mokymo įstaigos nuolatinių studijų forma, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;
 •  vaikas serga onkologine liga ar kitomis sunkiomis ligomis, nurodytomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, pateikus tai patvirtinančią pažymą;
 •  tėvams (globėjams) ar vienam iš tėvų (globėjų) nustatytas 0–40 proc. darbingumas, pateikus tai patvirtinančius dokumentus.

Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:

 •  šeima gauna socialinę pašalpą;
 •  vaikams Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija yra skyrusi privalomą ikimokyklinį ugdymą;
 •  vaikui nustatyta negalia arba dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai ir lankančiam darželio ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupę, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
 • paskelbto karantino ir (ar) ekstremaliosios situacijos Lietuvos Respublikoje ar Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo nustatyta tvarka kontaktiniam ugdymui taikomi apribojimai;
 •  vaikas nelanko darželio dėl ligos, tėvams pateikus pranešimą raštu;
 •  vaikas nelanko darželio dėl tėvų (globėjų) kasmetinių, nemokamų, motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu, pateikus patvirtinančius dokumentus;
 •  vaikas nelanko darželio dėl tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį grafiką, pateikus iš darbovietės pažymą arba darbo grafikus iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kuriuose būtų nurodytas nedarbo dienų skaičius, nuolat dirba pamainomis, nuolat turi laisvas darbo dienas;
 •  vaikas nelanko darželio dėl tėvams (globėjams) suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnio 3 punkte numatytos papildomos poilsio dienos per mėnesį, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų ar auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų dėl suteikiamų dviejų papildomų dienų per mėnesį, pateikus iš darbovietės pažymą arba darbo grafikus iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos;
 •  vaikas nelanko darželio dėl mokinių atostogų;
 •  vaikas nelanko darželio dėl vasaros meto (birželio–rugpjūčio mėn.);
 •  vaiko ugdymo vietoje vyksta remonto darbai arba šioje įstaigoje vyksta remonto darbai, dėl kurių, pagal vaiko sveikatos būklę, gali paūmėti jo sveikatos sutrikimai, pateikus atitinkamą medicininę pažymą remonto laikotarpiu;
 •  vaikas nelanko darželio dėl įstaigoje atsiradusių techninių nesklandumų (gedimų ir pan.) – šių nesklandumų šalinimo dienomis;
 •  vaikas nelanko darželio dėl nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis), ne ilgiau kaip 3 dienas;
 •  nevedamas, esant žemesnei kaip minus 20 laipsnių oro temperatūrai.

​Lengvata taikoma pateikus prašymą bei dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą, nuo kito mėnesio 1 dienos. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas, išskyrus socialiai remtinas šeimas. Lengvatos taikymas įforminamas darželio direktoriaus įsakymu. Tėvai (globėjai) atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, mokesčiai yra perskaičiuojami ir sumokami per vieną mėnesį. Netekus teisės į lengvatą, tėvai (globėjai) apie tai raštu praneša darželio direktoriui. Tėvai (globėjai) gali gauti tik vieną lengvatą.

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

 

Atnaujinta 2024-01-11.